กิจกรรม | นักเรียน | บุคลากร | วิชาการ | ห้องเรียน | อนามัย
ระบบ บริหารจัดการ สถานศึกษา
School Management System
< กิจการนักเรียน > บริหารจัดการงานกิจการนักเรียน
- ระบบสแกนบัตรนักเรียน
- ข้อมูลพฤติกรรม
- ระบบแจ้งเตือน
- แบบประเมินผล รายงาน
< กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน > บริหารจัดการ(แนะแนว,ลส|นน|ยว|บพ,ชุมนุม)
- ลงทะเบียนกิจกรรมออนไลน์
- เช็คเวลาเรียนกิจกรรม
- ประมวลผลการเรียนกิจกรรม
- แบบประเมิน ปพ.
< นักเรียน > บริหารจัดการงานนักเรียน
- ข้อมูลนักเรียน
- การเรียนรู้
- ผลการเรียน
- คะแนนพฤติกรรม
< บุคลากร > บริหารจัดการงานบุคลากร
- ข้อมูลบุคลากร
- การปฏิบัติงาน,การลา
- ผลงาน
- แบบรายงาน
< วิชาการ > บริหารจัดการงานวิชาการ
- บริหารจัดการงานวิชาการ
- งานทะเบียน
- งานวัดผล
- ระบบแก้ไขผลการเรียน(0,ร,มส)
< ห้องเรียนออนไลน์ > บริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์
- บริหารจัดการห้องเรียน
- การเรียนการสอน
- แบบรายงานการสอน
- ปถ05
< แบบสอบถามออนไลน์ > บริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์
- แบบสอบถามข้อมูลนักเรียนออนไลน์
- กิจกรรมเลือกตั้งสถานักเรียนออนไลน์
- แบบสอบถามกิจกรรมออนไลน์
- จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามต่างๆ
< อนามัย > บริหารจัดการงานอนามัย
- ข้อมูลเวชภัณฑ์
- ข้อมูลอาการป่วย
- ข้อมูลการรักษา
- สถิติการบริการ
< ห้องสมุด > บริหารจัดการงานห้องสมุด
- ข้อมูลหนังสือ
- ระบบยืมคืน
- ระบบติดตามหนังสือ
- รายงานการใช้งาน
< การเงิน > บริหารจัดการงานการเงิน
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายนักเรียน
- ออกใบเสร็จ
-
-